Hvem har signert maleriet? Kunstneren eller....

Bildet er signert N. Astrup, men den ligner ikke helt på Astrups signaturer slik de er gjengitt i «Norsk signaturleksikon» (Nasjonalgalleriet 2000). Kanskje kan tekniske undersøkelser gi oss et svar på hvem som kan ha signert maleriet? I disse dager studeres maleriet med mikroskop, UV-lys og røntgenfotografering. Malerikonservator Hilde Smedstad Moore i Stavanger, gjør stadig nye og spennende funn.

Astrup-forskeren Tove Haugsbø sammenligner signaturen med andre verk signert med samme type maling, og gjør seg noen tanker om maleriet vårt: «Maleriet var utstilt og til sals i den store minneutstillinga i 1928 (vist i Oslo og Bergen), og i utstillingskatalogen er det opplyst at maleriet er signert ‘N. Astrup’. Maleria som ikkje var signert (15 stk) er derimot merka med ‘Usignert’. Fleire av desse vart signert og selt etter utstillinga, deriblant Fødselsdag i hagen og Vår med hvit hest. Samanliknar ein desse signaturane ser det ut som at desse er skrivne av same person, med same raude malinga (interessant nok tilsvarande som på dykkar bilete). Truleg var det enken Engel eller nokon blant familiens vener som signerte desse maleria. Astrup hadde om lag 12.000 kr i gjeld då han døydde, og Engel måtte sende vekk to av dei åtte barna for å få endane til å møtast. Ein signatur til eller frå kunne bety mykje for prisen på Astrups maleri.

Kunsthistoriker Øystein Loge gjer dessutan ein god observasjon ift signaturen på I hagen. Han viser til ein reproduksjon i Samleren, 1931, som er utan signatur: det kan altså vere tale om to ulike versjonar (ein som var signert av Astrup og ein signert sekundært), eller at utstillingskatalogen frå 1928 feilaktig opplyser at maleriet er signert. Eg kjenner ikkje til fleire versjonar, men skal halde denne informasjonen i minnet i arbeidet med catalogue raisonne.»

En teori er altså at maleriet er signert sekundært (av andre enn kunstneren) og ikke primært (av kunstneren selv), og at det kan ha vært enken Engel som har gjort det.

Malerikonservator Hilde Smedstad Moore holder likevel muligheten åpen for at det er kunstneren selv som har signert. Hun synes ikke signaturen til vårt maleri skiller seg vesentlig fra signaturene til Nikolai Astrup. Dersom en sammenligner signaturen med signaturene som er samlet i «Norsk signaturleksikon» vil en se at særlig den nederst til høyre ikke er så ulik. Smedstad Moore har sett nærmere på signaturen i mikroskop og i UV-lys og finner foreløpig ikke indisier på at den er påført sekundært: «I UV-lys skiller den seg f.eks ikke ut, noe man kunne ha forventet om den var påført senere. I mikroskop ville man f.eks kunne ha sett om den ligger over krakeleringer noe den heller ikke gjør. Disse undersøkelsene sier likevel ikke med sikkerhet om den er original eller ei, særlig med tanke på at signaturen eventuelt ble påført kort tid etter at maleriet var malt.»

Smedstad Moore vil gjøre flere tekniske undersøkelser. Hun påpeker at den røde kjolen til kvinnen i forgrunnen er veldig lik rødfargen i signaturen og vil sammenlikne disse to fargene gjennom XRF-analyser (Røntgenfluorescens spektrometer). Slike undersøkelser blir brukt til å undersøke pigmenter i malerier. Dersom det viser seg at det er benyttet samme rødpigment i kjolen og i signaturen kan det gi en indikasjon på at det er malt på samme tid og av samme person. Vi følger spent med og kommer tilbake til dette så snart vi vet noe mer. 

Posted on January 25, 2017 .