KUNSTEN Å FORTELLE - TJØRHOMSAMLINGEN

INTRODUKSJON
Formidlingsopplegget "KUNSTEN Å FORTELLE…" handler om å forvandle bilder til personlige historier eller kommentarer. Bakgrunnen for prosjektet er TJØRHOMSAMLINGEN i Haugesund Billedgalleri, som ble donert kunstmuseet i 2008. Samlingen, som er på nærmere 250 kunstverk, viser den store spennvidden innenfor teknikken høytrykk. "KUNSTEN Å FORTELLE…" tar utgangspunkt i 6 kunstverk herfra. Alle verkene har en politisk / samfunnskritisk undertone av allmenngyldig karakter som gjør at temaene fortsatt er aktuelle. 

MÅL MED PROSJEKTET
-Gi ungdom muligheter til å komme med sine personlige ytringer om kunstverk, samfunnsforhold, relasjoner, barndom og oppvekst. 

-Gi dem kunstopplevelser og kunnskap om en gammel kunstnerisk teknikk. 
Skape møter mellom samfunnsengasjert kunst i fortidens (høytrykket) og nåtidens (digitale medier) massemedium. 

-Løfte fram utvalgte kunstverk fra en unik (også i nasjonal sammenheng) kunstsamling.

GJENNOMFØRING
Prosjektet har en tredelt oppbygning:

1) I første del av prosjektet besøker skoleklassene Haugesund Billedgalleri der de får omvisning og bakgrunnsinformasjon om bildene. Her blir det anledning til dialog, idémyldring og historieskaping med formidler. Elevene skal bearbeide det de opplevde at kunstverket utløste i dem og starte med å lage manus. 2) Deretter følger produksjonsfasen med å omarbeide dette til digitale fortellinger. Her får elevene arbeide med ulike visuelle, auditive, estetiske og dramaturgiske virkemidler, billedbehandlingsprogram, redigering m.m.. (Som å ferdigstille manus, storyboard, ta stillbilder / video, legge på fortellerstemmer, effekter, overganger m.m.). 3) Tredje del omfatter presentasjon av produktene. Elevenes digitale fortellinger lastes opp på prosjektets nettside og på skolenes hjemmeside. Det blir premierevisning for inviterte elever, personale, familie, venner og publikum generelt, i Haugesund Billedgalleri.

"KUNSTEN Å FORTELLE" og KL06
"KUNSTEN Å FORTELLE" vil kunne passe fint som et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom fagene kunst og håndverk, norsk, og samfunnsfag, og knyttet opp mot faglige mål i disse. Digital kompetanse står sentralt i KL06. I førstnevnte fag står visuell kommunikasjon sentralt og kompetansemålene etter 10.- årstrinn slår bl.a. fast at elevene skal beherske ulike funksjoner i billedbehandlingsprogram, tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og lage multimediapresentasjoner. Eksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt her. I norsk er sammensatte tekster med skrift, bilde og lyd, et viktig område. Ett av målene etter 10. årstrinn er at elevene skal kunne bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige- og tverrfaglige tekster. I hovedområdene samfunnskunnskap og historie står blant annet aktuelle samfunnsspørsmål, menneskerettigheter og menneskeverd sentralt. 

Formidlingsopplegget er utarbeidet av kunsthistoriker Hildegunn Guddal Svensson, på oppdrag av Haugesund Billedgalleri. Digital brukerveiledning er utarbeidet av i/o/lab v/ Hege Tapio (www.iolab.no). Billedkunster Anne Helen Robberstad har bidratt med videoarbeid til inspirasjon for elevene.

-Lærerveiledning - hvordan lage en digital fortelling?
-Billedliste
-Mulige tematiske innfallsvinkler til bildene i Kunsten å fortelle...

Prosjektet er støttet av KUNSTLØFTET/ Norsk Kulturråd

Prosjektet er støttet av KUNSTLØFTET/ Norsk Kulturråd