Kunstmuseet Haugesund Billedgalleri

Haugesund Billedgalleri ble opprettet som museum og kommunal institusjon i 1973. Billedgalleriet er en avdeling tilsluttet Haugesund Kultur og Festivalutvikling KF (KUF KF); et kommunalt foretak i Haugesund kommune. Eiendommen eies av Haugesund Kultureiendom AS.

ÅRSRAPPORT 2017

årsrapport 2016

ÅRSRAPPORT 2015

ÅRSMELDING 2014

Årsmelding 2013

Presse

FAKTA OM MUSEET
Billedgalleriets byggetrinn
Museet er bygget i tre etapper: 1919, 1978 og 2004.

Den eldste bygningen ble oppført som bolighus for direktør Gunnar Bugge i 1919. Lars og Inga Meling overtok huset omkring 1925. I 1952 ble villaen med tilhørende eiendom testamentert til Haugesund kommune, en gave i tråd med Lars og Inga Melings siste ønske. Utvidelsen i 1978 ble finansiert av Kristian Holgersen og frues legat, Norsk Kulturråd, Haugesund kommune og Rogaland fylkeskommune.

Den siste utvidelsen ferdigstilt våren 2004 ble finansiert av Haugesund kommune, Rogaland fylkeskommune, Norsk Kulturråd, Haugaland Kraft og Lars Meling.

Det samlede bygningsarealet utgjør 2210 m2, hvorav utstillingsarealet utgjør 1000 m2.

Arkitekter: David Sandved og arkitektkontoret Sandved og Wathne arkitekter AS.

HAUGESUND BILLEDGALLERI - ARKITEKTUREN
Det første bygget
Det eldste bygget på eiendommen, det såkalte ”Melingbygget”, ble oppført i 1919. Bygningen har karakteristiske nyklassisistiske trekk. Konstruksjonen er i tre med kledning av loddrett supanel. Bygningen er oppført over to hele etasjer med full kjeller og stort loft. Taket er valmet og tekket med glaserte panner.

Bygningen ble oppført som bolig for direktør Gunnar Bugge. Skipsreder og statsråd Lars Meling og frue Inga Meling overtok huset omkring 1925. De var begge svært kunstinteresserte. Lars Meling var styreleder i kunstforeningen i en årrekke. I sitt testamente ba ekteparet om at en passende gave til kunstformål ble gitt til Haugesund kommune. Haugesund Kunstforening hadde siden starten av vært på jakt etter gode visningslokaler for den faste samlingen. Til stor glede for alle parter fant etterkommerne etter Inga og Lars Meling det riktig å gi eiendommen Erling Skjalgssonsgt. 2 og 4, med bolighus og hageanlegg, i gave til Haugesund kommune. Bygningen skulle benyttes av Haugesund Billedgalleri for visning av den faste samlingen.

Den faste samlingen skulle med dette være sikret gode visningsforhold. Situasjonen ble likevel uholdbar da Haugesund Kunstforening etter hvert også måtte benytte utstillingslokalene. Allerede i 1967 ble det lagt fram planer om et tilbygg til Melingbygget. Arkitekt David Sandved ble engasjert til å tegne bygget, men planene ble aldri realisert.

Nybygget av 1978
I 1973 overlot Haugesund Kunstforening den faste samlingen til Haugesund kommune. Betingelsene for overtakelsen var klare og entydige: Som motytelse skulle det bygges et tilbygg hvor Kunstforeningen kunne arrangere sine salgsutstillinger og drive andre aktiviteter i foreningens regi. I tillegg skulle det bygges gode magasiner for oppbevaring av den faste samlingen.

Nybygget ble innviet i desember 1978. Arkitekten for nybygget var David Sandved. I plankomiteen satt Georg Skogland og Lars Meling (fra Kunstforeningen), Ivar Folgerø (fra Kulturutvalget), intendant Trygve Goa og byggets arkitekt David Sandved. Sandved var antroposof, noe som gjenspeiles både i arkitekturen og i innredningen. Plankomiteens oppgave var å definere bruk og behov basert på grunnlaget for virksomheten. Arkitekten utformet bygget på bakgrunn av innspill fra plankomiteen.

David Sandved mislikte de materielle og åndelige følgene av det moderne industrisamfunnet. Mennesket burde bruke naturen slik at den ikke ble forringet. Dessuten burde en forsøke å etterleve naturlovene, ikke undertrykke og unngå dem. Sandved var svært inspirert av Rudolf Steiners antroposofiske lære og strebet etter samspill med naturen i levevei så vel som i arkitekturen.

Sandved ønsket å etterligne naturen. Dette innebar at bygninger ikke skulle lages med rette vinkler. Byggene måtte mykes opp ved hjelp av en løs og ledig planløsning og gjennom et mangfold av materialer. Det håndverksmessige sto alltid i sentrum for alle hans bygg. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene når det gjelder tekniske løsninger og materialvalg. I og med at Sandved valgte en relativt fri planløsning ble det nødvendig med ganske kraftige bærende konstruksjoner i vegger og tak, noe vi finner igjen i mye av antroposofisk inspirert arkitektur. Bygninger i støpt betong ble et yndet materiale for antroposofene. Bygningene kunne støpes i nær sagt hvilken som helst form, eller materialet kunne formes med dyktige håndverkerhender. Fasadene i Haugesund Billedgalleri ble prikkmeislet for hånd. Bygget skulle ikke dominere, men tilpasses det eksisterende parkområde og det herskapelige Meling-bygget. Det var viktig å bevare de gamle trærne og det småkuperte terrenget.

Sandved brukte et mangfold av materialer: Prikkmeislet betong, teglstein, edeltre, keramiske fliser, glaserte fliser, naturstrie på vegger osv. Han la stor vekt på det gode håndverk. Dører og andre interiørdetaljer ble utført av møbelsnekkere og er nærmest for kunsthåndverk å regne.

Siste byggetrinn ferdigstilt våren 2004
Nybygget av 1978 gav Billedgalleriet et godt magasin for oppbevaring av samlingen. Den årlige tilveksten var likevel såpass stor at det etter noen tiår var behov for en ytterligere utvidelse. Underveis i planleggingen av et utvidet magasin fant enn det rimelig å også utvide Billedgalleriet med to nye utstillingssaler. Med god hjelp fra støttespillere som; Haugaland Kraft og advokat Lars Meling sammen med Norsk Kulturråd, Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune, kom finansieringen på plass. Bygget ble tegnet av det samme firmaet som forrige gang; Sandved og Wathne Arkitekter, denne gang under ledelse av byggeleder Helge Seglem. Våren 2004 sto tilbygget ferdig.

Nybygget består av to utstillingssaler, hver på ca. 170 m2. I underetasjen økes magasinarealet med ca. 150 m2. Det nye magasinet holder alle tekniske krav til klimakontroll og sikker oppbevaring av samlingen. En betydelig del av samtidskunsten inneholder video/ film, foto m.m. De to nye utstillingssalene tilfredsstiller dagens behov for varierende visningsmuligheter. Skal kunstmuseet kunne ta i mot utstillinger fra andre museer rundt om i landet, stilles det i dag krav om riktige lysforhold, klimakontroll osv. De nye utstillingssalene er bygget spesielt med tanke på dette. Utvidelsen gir Haugesund Billedgalleri anledning til å vise mer av museumssamlingen for sitt kunstinteresserte publikum.

HAUGALANDMUSEENE