H A U G E S U N D    B I L L E D G A L L E R I
27.10-10.12.2017

ATLANTIC FOOTPRINTS              GRAFIKKSALEN/kraftsalen          

THOMAS KILPPER

sammen med: Elise Alleè, Emma Brown, Nicolai Diesen, Anna Kristin Ferking, Paul Fox,
Anthony Morton og Yi Yang fra Universitetet i Bergen, fakultet for kunst, musikk og design.

Haugesund Billedgalleri har invitert den tyske kunstneren Thomas Kilpper til å gjennomføre et omfattende kunstprosjekt.

Velkommen til utstillingsåpning fredag 27. oktober kl. 18.00. Utstillingen åpnes av direktør for Haugalandmuseene Mads Ramstad. Forfriskninger, fingermat og bar. Alle hjertelig velkommen!

Thomas Kilpper (f. 1956) har siden midten av 90-tallet utforsket muligheter for stedsspesifikke og sosialt engasjerte intervensjoner i det offentlige rom. Arbeidene tar ofte utgangspunkt i en bygning eller et sted hvor viktige, historiske hendelser har utspilt seg. Arbeidene tar form av installasjoner i forskjellige materialer, som treverk, betong, funnet materiale, planter, og kanskje mest iøynefallende, enorme tresnitt skåret rett i gulvet.

Kilpper er blitt internasjonalt kjent hovedsakelig for sine monumentale motiv skåret direkte i gulvflaten. I noen av prosjektene har arbeidet med å grave fram stedets historie og å dekke det meste av fasadene med trykk, pågått over ett år. Lik en tatovering skriver han seg selv og aktuelle historier inn i «bygningshuden». Motivene overfører han til papir eller lerret, og avtrykkene monteres på vegg og i tak, både innen- og utendørs. Kilpper overskrider tradisjonelle forestillinger om museet/galleriet som enerådende rom for visning av kunst. Han samarbeider ofte tett med lokalbefolkning og sosiale grupperinger aktuelle for det enkelte prosjekt. Kilpper er professor i kunst ved Institutt for kunst (KMD, UiB) ved Universitetet i Bergen.

Tresnitt, trestikk og linoleumssnitt (dvs. høytrykk) er et av satsingsområdene til kunstmuseet Haugesund Billedgalleri. Museet har gjennom mange år bygget opp en omfattende samling av nasjonale og internasjonale høytrykk. Utstillingsprosjektet i Haugesund Billedgalleri vil forsøke å forholde seg til museets samling, men også til sosiale problemstillinger i Haugesund, Haugalandet, Norge og globalt.

Kilpper utvikler prosjektet i samarbeid med en gruppe kunststudenter i Bergen. Resultatet vises i Grafikksalen og i Kraftsalen. Hovedverket, utskjæringen i tregulvet, vil bli en permanent installasjon i Grafikksalen i Haugesund Billedgalleri. 

Prosjektet er en oppfølger av Kilppers tidligere stedsspesifikke verk i Nasjonalgalleriet, Oslo (2015) og Ministeriet for statlig sikkerhet i DDR, Berlin (2009). Kunstverket er Kilppers første permanente installasjon i Nord-Europa.

En hjertelig takk til våre dyktige samarbeidspartnere:

Byggmesterkompaniet v/ Jarle Ræstad

Parkettmannen

Tekstilhuset E. Jacobsen

Universitetet i Bergen, fakultet for kunst, musikk og design

 

Fotodokumentasjon: Haugesund Billedgalleri/Gunvor Saltvik


H A U G E S U N D    M U S E U M   O F   F I N E   A R T S

27.10-10.12.2017

 

ATLANTIC FOOTPRINTS                                                GRAFIKKSALEN/KRAFTSALEN         

THOMAS KILPPER

featuring: Elise Allé, Emma Brown, Nicolai Diesen, Anna Kristin Ferking, Paul Fox, Anthony Morton and Yi Yang from the University of Bergen, faculty of Art, Music and Design.

Haugesund Museum of Fine Arts (Haugesund Billedgalleri) has invited the German artist Thomas Kilpper to carry out an art project, autumn 2017.

Thomas Kilpper (born 1956) has explored opportunities for site-specific and socially-committed interventions in the public space since the mid 90's. The work often takes place in a building or a site where important historical events have happened. The work takes the form of installations in different materials, such as wood, concrete, found material, plants, and perhaps most eye-catching; huge wooden sections cut right in the floor.

Kilpper has become internationally renowned mainly for his large-scale floor cuts in abandoned buildings. In some projects he was carving for twelve months, digging up the history of the site and covering as much of the surface as possible. He literally squatted these houses. Like a tatoo he inscribed himself and relevant stories into the skin of the buildings. He prints his motifs on paper or canvas, and mounts them on the wall and ceiling, both inside and outside. Kilpper exceeds traditional formats of printmaking and traditional performances of the museum/gallery as an exclusive room for displaying art. He often works closely with locals and social groups relevant to the individual project. Kilpper is currently professor of Fine Arts at the University of Bergen (UiB) formerly KHiB.

Woodcut, wood engraving and linocuts (i.e. Relief Prints) are one of the focus areas of Haugesund Museum of Fine Arts. For many years, the museum has built up an extensive collection of national and international highlights. The exhibition project in Haugesund Museum of Fine Arts will try to relate to the museum's collection but also to social issues in Haugesund, Haugalandet, Norway and the planet as a whole.

Kilpper will develop this project in collaboration with a small group of art-students in Bergen. The results will be displayed in Grafikksalen and Kraftsalen. The main part of the artwork - the woodcut in the parquet floor - will be a permanent installation in the Grafikksalen in Haugesund Museum of Fine Art.

The project is a sequel to Kilpper's previous site-specific works in the National Gallery, Oslo (2014) and Ministry of State Security in the DDR, Berlin (2009). The artwork will be Kilpper's first permanent installation in northern Europe.

Thank you for valuable support:

Byggmesterkompaniet v/ Jarle Ræstad

Parkettmannen

Tekstilhuset E. Jacobsen 

Universitetet i Bergen, fakultet for kunst, musikk og design